lharsgor@poli.haifa.ac.il

לירן הרסגור היא חברת סגל במחלקה לממשל ורעיון מדיני, בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה. המחקר שלה מתמקד בניתוח השוואתי של עמדות פוליטיות, העדפות מדיניות והתנהגות בוחרים. מחקריה של לירן שמים דגש על בחירות כהליך דמוקרטי שבאמצעותו מתורגמות העדפות המדיניות של הציבור לחלוקת הכוח הפוליטי בפרלמנט ובממשלה, המוביל בסופו של דבר לחקיקה ויישום מדיניות. במחקריה בוחנת לירן הבדלים בדפוסי הצבעה בין קבוצות חברתיות ואת המנגנונים המובילים לפערים פוליטיים אלה. כמה ממחקריה עוסקים בפערים מגדריים בהעדפות פוליטיות, בסיבות להתהוות פערים אלו, ובאופן שבו הם מתורגמים לדפוסי הצבעה. לירן גם חוקרת כיצד מוסדות פוליטיים כמו שיטת הבחירות, מערכת המפלגות וסוג הממשלה (כגון ממשלת קואליציה) משפיעים על החלטות הבוחרים.

 

אתר אישי: http://liran.harsgor.com/